Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Messages from heaven?

February 3, 2015

Statistician William Briggs posted an article on his site titled The Fourth Crisis Of The Church & Pope Francis. Briggs is very critical towards the reformation attempts by the pope.

I replied to this article, which triggered a reaction by another reader, and I followed that up. I copy the small discussion here:

I agree partially with you, but not on everything, e.g. on the role of women in the church. In my opinion our pope tends to the right direction for that subject, whereas he is wrong on secular issues such as migration and AGW.

It is hard for humans to know God’s intentions for us. Jesus did not give clear instructions about many issues, such as the possible clerical roles for women. So in principle part of the current church rules may be wrong. How can God communicate clarifications to us? He cannot send some paperwork to earth, or a CD-Rom or USB stick. His messaging should probably be through prophets and/or spiritual visionaries. Many people may claim to be a prophet or visionary, but how to judge their reliability? Somehow God should provide accompanying evidence.

The following case relates to my earlier stated opinion.
(more…)

De Apocalyps en de voorspelde dood van de drie bisschoppen

December 28, 2014

De dood van de 3 bisschoppen in 1966 en 1967, die Lambert van Delft voorspeld had, paste goed in het pad van de komeet Ikeya Seki en bij de Openbaring van Johannes. Dit bleek pas bijna 20 jaar na de waarschuwingsbrief.

Hieronder staan pagina’s 57 en 58 van Ster van de Zee nr.22, 2 maart 1985:

De hersenkanker van Mrg. Bekkers en de baan van de komeet Ikeya-Seki

“De vierde engel goot zijn schaal uit op de zon. En haar werd het gegeven de mensen met vuur te roosteren…” (Apoc.16:8)

Rome belette in 1960 dat het derde geheim van Fatima werd bekend gemaakt. Hierop kwam de Aartsengel Michael in 1961 naar Garabandal, bisdom Santander, o.a. met de boodschap dat wij zeer goed moeten zijn, anders zal de kastijding ons treffen. De schaal wordt al gevuld. Op 18 oktober mochten de kinderen dit bekend maken, nadat de aanwezigen samen met hen op 12 oktober een rode ster hadden gezien met een erg lange staart.

(more…)

The Revelation and the predicted death of the three bishops

December 17, 2014

The death of the 3 Dutch bishops in 1966-1967, that Lambert van Delft had predicted, fitted well with the path of the comet Ikeya Seki and with the Revelation of John. This was found out almost 20 years after the warning letter.

The following is a translation of Ster van de Zee Nr 22, 2 March 1985, pages 57 and 58.

The brain cancer of Mgr. Bekkers and the orbit of the comet Ikeya-Seki

And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire. Rev 16:8.

In 1960 Rome obstructed publication of the third secret of Fatima. Thereafter the Archangel Michael came to Garabandal in 1961, in the diocese of Santander, among others with the message that we have to be very good, otherwise the chastisement will hit us. The bowl is being filled already. On October 18 the children were allowed to publish this, after they and the audience had witnessed together a red star with a very long tail.

(more…)

The predicted death of three Dutch bishops in 1966-1967

October 29, 2014

My father made a long study of various remarkable phenomena, including apparitions of the Lady of All Nations in Amsterdam. He did this on the basis of observations and reasoning. Most often he put his reasonings explicitly on paper; these versions are still preserved in his archive. At irregular times, one or several times a year, he published a paper named “Ster van de Zee” (“Star of the Sea”), and sent this to a limited audience, including (part of) the Dutch bishops. From 1982 he also sent this upon request to the Catholic Documentation Centre in Nijmegen; here is an indirect link to that archive.
(more…)

De voorspelde dood van 3 Nederlandse bisschoppen in 1966-1967

October 6, 2014

Mijn vader maakte lange tijd een studie naar diverse opmerkelijke verschijnselen, waaronder de verschijningen van de Vrouwe van Alle Volkeren in Amsterdam. Hij deed dit op grond van observaties en redenatie. Hij schreef zijn redenaties steeds uit; deze versies zijn nog in zijn archief in Noordwijk bewaard. Hij gaf op onregelmatige tijden, één of enkele keren per jaar, een publicatie “Ster van de Zee” uit, en zond dit in beperkte kring rond, onder andere naar (een deel van) de Nederlandse bisschoppen. Vanaf 1982 zond hij dit op verzoek ook naar het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen; ik vind in dat archief een kleine verwijzing terug.

In de zomer van 1965 begon mijn vader te vermoeden dat een onheil dreigde voor de Nederlandse bisschoppen. Eind augustus 1965 kwam er een soort bevestiging: een brand in het bisschoppelijk paleis in Utrecht. Vervolgens was er een komeet Ikeya-Seki die uiteen viel bij de zon, nadat die had uitgebeeld dat het sterrenbeeld de Beker (Crater) werd gevuld. Dit komt overeen met de Openbaring van Johannes: 16:8, en sloot ook aan bij de verschijningen van Garabandal (hier meer daarover).

Begin 1966 stuurde mijn vader de Nederlandse bisschoppen een brief met een waarschuwing dat zij gevaar liepen. Hij wijdde een alinea aan bisschop Van Deursen, wiens dood in 1962 in verband stond met diens “roekeloze” afwijzing van de Vrouwe van Alle Volkeren. De bisschoppen antwoordden niet, maar de waarschuwing kwam jammerlijk uit.

(more…)

Peace through a Woman

October 7, 2012

In maart 2012 verscheen een DVD over De Vrouwe van Alle Volkeren: Peace through a Woman. Martin Sheen spreekt het commentaar. In de videoproductie relateert professor Richard L. Russel de voorspellingen aan gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog.
Op Gloria.TV staat de volledige DVD. Hier een verkorte versie:

Peace Through A Woman from Mother of All Peoples on Vimeo.

Richard L. Russel is als analyst verbonden aan het Near East South Asia Center for Strategic Studies. Hij heeft artikelen gepubliceerd in onder andere Joint Forces Quarterly, Military Review en Harvard International Review.

Hier een voordracht die Richard L. Russel op 12 juni 2011 in de Beurs van Berglage hield:

Vanaf 16:15 spreekt Russel over Caïro. Dat raakte mij omdat ik een maand eerder die vreemde samenloop meemaakte:  terwijl ik werkte aan mijn eerste artikel over Maria, waarin ik Zeitoun noemde (een voorstad van Caïro), kwam een tweet voorbij die over een kerk in Zeitoun ging.

Mary

May 30, 2012

About a year ago I co-wrote the book “Bezorgde Vaders” (“Concerned Fathers”), which was published last March. Part of my book contribution was about Mary.
On Mother’s day 8 May, I published that part on the web site Artikel7.nu, and I mentioned two strange things that had occurred.

One remarkable thing had happened just before publishing. The other was in a promotional Youtube video for the book “Bezorgde Vaders”. In that video, three politicians, Eddy Terstall, Marietje Schaake and Fleur Agema, discussed the book. Fleur was the only one to quotes a phase from the book; that was because it had touched her greatly:

For it is now a war of ideas. The fight no longer concerns races and peoples; the fight concerns the spirit. Understand this well!

(more…)

Maria

December 26, 2011

Op een Youtube video bespreken Eddy Terstall, Marietje Schaake en Fleur Agema  het boek Bezorgde Vaders, waaraan ik meeschreef. Als enige citeert Fleur een zin uit het boek, die haar sterk raakte:

“Het is immers op het ogenblik een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!”

(more…)

Distributing prayer cards in Southern Africa

December 10, 2011

From 2 to 30 July 2010 I made an organized tour in southern African countries. The nuns from the chapel of the Lady of All Nations in Amsterdam had asked me to distribute 2000 prayer cards and 5 information magazines. They told that it would go well. I took the challenge, but I was a bit unsure about the mission.
The tour involved a lot of travelling, from Johannesburg via Botswana, Victoria Falls in Zambia, Botswana again, Namibia to Cape Town; in total about 8000 km. The first 20 days I had no opportunity to visit a church, since the program was quite tight. I worried that if this would continue, I would have to return home with the complete package.
(more…)

Nogmaals: Sinterklaaslootjes trekken

December 5, 2011

In het artikel Handig Sinterklaaslootjes toewijzen presenteerde ik een eenvoudige oplossing voor het bekende lootjes trekken, waarbij niemand zichzelf mag loten, en niemand de uitslag van de loting mag kennen.
(more…)