De Apocalyps en de voorspelde dood van de drie bisschoppen

De dood van de 3 bisschoppen in 1966 en 1967, die Lambert van Delft voorspeld had, paste goed in het pad van de komeet Ikeya Seki en bij de Openbaring van Johannes. Dit bleek pas bijna 20 jaar na de waarschuwingsbrief.

Hieronder staan pagina’s 57 en 58 van Ster van de Zee nr.22, 2 maart 1985:

De hersenkanker van Mrg. Bekkers en de baan van de komeet Ikeya-Seki

“De vierde engel goot zijn schaal uit op de zon. En haar werd het gegeven de mensen met vuur te roosteren…” (Apoc.16:8)

Rome belette in 1960 dat het derde geheim van Fatima werd bekend gemaakt. Hierop kwam de Aartsengel Michael in 1961 naar Garabandal, bisdom Santander, o.a. met de boodschap dat wij zeer goed moeten zijn, anders zal de kastijding ons treffen. De schaal wordt al gevuld. Op 18 oktober mochten de kinderen dit bekend maken, nadat de aanwezigen samen met hen op 12 oktober een rode ster hadden gezien met een erg lange staart.

zeer goed, dus zeer goede herders, die hun schapen geven wat God voor hen nodig vindt, en die God geven wat Hem toekomt.

Op 18 juni 1965 kwam de Aartsengel terug. Men had niet gedaan, wat hij gezegd had. Nu liep de schaal van Gods toorn dus over. ”Priesters, bisschoppen en kardinalen, aldus Sint Michiel, gaan in grote getale de weg van de ondergang en trekken nog meer zielen met zich mee…”

“En er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren, en op de aarde doodsangst onder de volkeren…” (Luc.21:25)

God onderstreepte de boodschap van zijn Engel met een teken in de sterren. Op 18 September 1965 ontdekten de Japanse astronomen Ikeya en Seki een nieuwe komeet, die naar hen werd genoemd, dicht bij de kop van Hydra, de waterslang. In de mythologie rekende Herakles af met dit 9—koppig ondier, maar telkens als hij een kop afsloeg, kwam er een grote stroom bloed, waar nieuwe koppen uit groeiden. Dus moesten de wonden worden dichtgeschroeid. Toen hij aan de laatste kop was gekomen, stuurde Hera een kreeft op hem af, om hem te bijten. Gewapend met de figuren en namen der sterrenbeelden, kunnen we nu nog aan de hemel terugvinden de hydra met haar laatste kop en daarboven de kreeft. De baan van de komeet Ikeya—Seki is hieronder op een sterrenschets aangegeven. In de kreeft zien we ook de sterrenhoop praesepe, ofwel de krib.

IkeaSeki path

De komeet werd ontdekt bij de kop van de hydra (waterslang), trok door de beker en langs de raaf, passeerde spica en barstte uiteen bij de zon op donderdag 21 oktober circa 3.50 uur wereldtijd.

De latijnse naam van de beker is crater, het grote mengvat.

“In de beker, waarin zij gemengd heeft, mengt haar het dubbele terug.” (Apoc.l8:6)

De hydra komen we tegen in de grote, profetische droom van Don Bosco van 5.1 1870. In zijn boodschap voor de opperherder lezen we daarin: “Als ge vast zit, geef dan niet op, maar zet door totdat de kop van de hydra van de dwaling is verbrijzeld.”

Bij de krib moeten we niet sentimenteel denken aan het stalletje, maar liever aan de Apocalyps:

“Ze baarde een manlijk kind, dat alle volkeren zal hoeden met ijzeren staf” (Apoc.12:5).
“Hij zal ze hoeden met ijzeren staf en treedt zelf de perskuip van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Apoc. 19:15).

Het lijkt er op,dat in 1965 het kind in de krib de poot van de kreeft heeft gebruikt om de kop van de hydra te bewerken. In het aangerichte bloedbad dock toen de nieuwe komeet op en mam dat bloed a.h.w. mee naar de beker. Daar zat hij in op 12 oktober, dus precies 4 jaren nadat de mensen in Garabandal de rode ster met de lange staart hadden aanschouwd.

Van dan af gaat de komeet uitbeelden dat de beker overloopt van dat hydra-bloed, dat a.h.w. wordt uitgestort op de zon. Daar valt de komeet dan uiteen, zodat hij niet is teruggegaan naar de raaf, wat men verwacht had.

Dit gebeuren aan de sterrenhemel heeft er mede toe geleid dat wij op 19 (20) januari 1966 een waarschuwingsbrief schreven aan de zeven bisschoppen van Neder1and. (Men vindt dit schrijven afgedrukt op blz.59). Een paar dagen later was er al het ontstellende bericht, dat bisschop Bekkers een gezwel had in de hersenen. De latijnse naam van de kreeft is cancer en betekent ook kanker. Krebs zeggen onze buren. In dat ongelukkige hoofd werd toen a.h.w. een en ander ook in een levende mens uitgebeeld. Mgr. Bekkers bezweek in Tilburg op 9 mei 1966. Aan mijn eerste bisdom had ik bij het opstellen van de brief allerminst gedacht. Zie nr.16, blz.23.

Ja, de bisschoppen en kardinalen ook.

De tekst van de boodschap van Sint Michiel, die Conchita na de verschijning van 18 juni 1965 liet verspreiden, sprak enkel van priesters die de weg gingen van de ondergang. Maar de band gaf duidelijk de vraag weer van Conchita aan de Engel: “De bisschoppen ook?”

Het meisje had het niet durven zeggen, maar de Engel Michael had ook gesproken over de bisschoppen en kardinalen.

Zoiets komt men meer tegen bij visionairen. Ze zijn bang iets ten nadele van mensen te zeggen, die in hoge achting staan. De geluidsband had de waarheid bewaard.

Het verband tussen deze boodschap en de komeet Ikeya-Seki is in Garabandal duidelijk onderstreept. Overeenkomstig de woorden van de Engel werd door de komeet op 15 oktober het overlopen van de beker (copa) uitgebeeld, nadat op 12 oktober de komeet het mengvat a.h.w. had laten vollopen, d.w.z. op de datum van de rode staartster in 1961, toen volgens Michael de schaal gevuld werd.

En dan is er nog het Kind in de krib. Op 3 juli 1961 verscheen volgens Conchita’s dagboek Maria voor de eerste maal met haar baby, een heel Klein kindje, alsof het pas geboren was. Dit paste precies bij 3 juli want in 1876 had de H.Maagd in Pellevoisin deze dag feestelijk afgebakend als de eigenlijke kerstdag. Zo past de krib in de kreeft bij Maria’s baby van Garabandal.

Maar wat is er nu gebeurd met de zon, die de mensen zou gaan roosteren ? Als we in de zon het symbool zien van het Licht van Je2us’ Leer, dan weten we dat wij mensen steeds geneigd zijn die Leer te vermengen met one eigen gedachtengoed. Dit heeft zulke vormen aangenomen, dat er in onze geloofsbeleving geen plaats meer is over gebleven voor het werk van de H.Geest. We hebben geen oog meer voor Gods Mysterie en wijzen Zijn boodschappen af. Doch op deze wfize verengen wij niet slechts ons geloofsbezit, wij verliezen ook elke andere bijstand van de H.Geest.

Immers, de religie, waarvoor wij dan staan, is niet langer de religie van die H.Geest. Hij begeleidt de herders van die religie niet langer in hun bestuur, niet meet op hun conclaves, in hun synodes of concilie. Nog erger: demonen staan klaar om deze leemte op te vullen. Zij brengen dit kerkrestant graag op dwaalsporen door hun valse profetieën en zaaien volop tweedracht en strijd. En zó is dan de zon van ons geloof verworden tot een duivels vuur, dat ons roostert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: