Archive for December, 2014

De Apocalyps en de voorspelde dood van de drie bisschoppen

December 28, 2014

De dood van de 3 bisschoppen in 1966 en 1967, die Lambert van Delft voorspeld had, paste goed in het pad van de komeet Ikeya Seki en bij de Openbaring van Johannes. Dit bleek pas bijna 20 jaar na de waarschuwingsbrief.

Hieronder staan pagina’s 57 en 58 van Ster van de Zee nr.22, 2 maart 1985:

De hersenkanker van Mrg. Bekkers en de baan van de komeet Ikeya-Seki

“De vierde engel goot zijn schaal uit op de zon. En haar werd het gegeven de mensen met vuur te roosteren…” (Apoc.16:8)

Rome belette in 1960 dat het derde geheim van Fatima werd bekend gemaakt. Hierop kwam de Aartsengel Michael in 1961 naar Garabandal, bisdom Santander, o.a. met de boodschap dat wij zeer goed moeten zijn, anders zal de kastijding ons treffen. De schaal wordt al gevuld. Op 18 oktober mochten de kinderen dit bekend maken, nadat de aanwezigen samen met hen op 12 oktober een rode ster hadden gezien met een erg lange staart.

(more…)

The Revelation and the predicted death of the three bishops

December 17, 2014

The death of the 3 Dutch bishops in 1966-1967, that Lambert van Delft had predicted, fitted well with the path of the comet Ikeya Seki and with the Revelation of John. This was found out almost 20 years after the warning letter.

The following is a translation of Ster van de Zee Nr 22, 2 March 1985, pages 57 and 58.

The brain cancer of Mgr. Bekkers and the orbit of the comet Ikeya-Seki

And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire. Rev 16:8.

In 1960 Rome obstructed publication of the third secret of Fatima. Thereafter the Archangel Michael came to Garabandal in 1961, in the diocese of Santander, among others with the message that we have to be very good, otherwise the chastisement will hit us. The bowl is being filled already. On October 18 the children were allowed to publish this, after they and the audience had witnessed together a red star with a very long tail.

(more…)