De voorspelde dood van 3 Nederlandse bisschoppen in 1966-1967

Mijn vader maakte lange tijd een studie naar diverse opmerkelijke verschijnselen, waaronder de verschijningen van de Vrouwe van Alle Volkeren in Amsterdam. Hij deed dit op grond van observaties en redenatie. Hij schreef zijn redenaties steeds uit; deze versies zijn nog in zijn archief in Noordwijk bewaard. Hij gaf op onregelmatige tijden, één of enkele keren per jaar, een publicatie “Ster van de Zee” uit, en zond dit in beperkte kring rond, onder andere naar (een deel van) de Nederlandse bisschoppen. Vanaf 1982 zond hij dit op verzoek ook naar het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen; ik vind in dat archief een kleine verwijzing terug.

In de zomer van 1965 begon mijn vader te vermoeden dat een onheil dreigde voor de Nederlandse bisschoppen. Eind augustus 1965 kwam er een soort bevestiging: een brand in het bisschoppelijk paleis in Utrecht. Vervolgens was er een komeet Ikeya-Seki die uiteen viel bij de zon, nadat die had uitgebeeld dat het sterrenbeeld de Beker (Crater) werd gevuld. Dit komt overeen met de Openbaring van Johannes: 16:8, en sloot ook aan bij de verschijningen van Garabandal (hier meer daarover).

Begin 1966 stuurde mijn vader de Nederlandse bisschoppen een brief met een waarschuwing dat zij gevaar liepen. Hij wijdde een alinea aan bisschop Van Deursen, wiens dood in 1962 in verband stond met diens “roekeloze” afwijzing van de Vrouwe van Alle Volkeren. De bisschoppen antwoordden niet, maar de waarschuwing kwam jammerlijk uit.

In het boek “Bezorgde Vaders” schreef ik hier het volgende over:

In 1965 bestudeerde mijn vader een aantal verschijnselen die met elkaar samen leken te hangen. Daaronder was een droom die de Italiaanse heilige Don Bosco een eeuw eerder had gehad. Don Bosco had op tienjarige leeftijd in een droom “de jeugd” als werkterrein gezien. Hij werd priester en ging inderdaad veel voor jongeren doen. In een andere droom zag hij dat 3 uit 7 jongens op zijn internaat zouden sterven, en dat kwam toen uit. Mijn vader kreeg het idee dat die droom weer van toepassing zou kunnen worden op de 7 Nederlandse bisschoppen. Hij kreeg een bevestiging in een soort experiment. Op 19 januari 1966 schreef hij een brief naar elk van de 7 bisschoppen. Hij verwees onder andere naar de verschijningen van Maria als Vrouwe van Alle Volkeren in Amsterdam. Het verantwoordelijke bisdom Haarlem had die verschijningen niet zorgvuldig onderzocht. Mijn vader noemde ook Breda waar iets dergelijks was gebeurd. De bisschop van Breda was toevallig een broer van een goede vriendin van mijn moeder.

Mijn vader waarschuwde voor 3 mogelijke sterfgevallen, vanaf 10 maart, en schreef ook hoe de bisschoppen dit konden afwenden: met de eucharistie en verering van Maria. Don Bosco had dat in een andere droom gezien als houvast voor de kerk in woelige tijden.

Géén van de bisschoppen zou ooit antwoorden op die opmerkelijke brief. Maar alles kwam vrij nauwkeurig uit. op 20 januari zou de populaire bisschop Bekkers van Den Bosch nog een ander naar bericht krijgen: hij had hersenkanker. De volgende dag stond dat in de krant. Bij zonsondergang van 9 maart stierf bisschop Dodewaard van Haarlem. Bekkers stierf op 9 mei, en bisschop De Vet van Breda op 27 maart.

Sterk, maar was Dodewaard niet een dag te vroeg gestorven? Mijn vader schreef later dat hij de 10 maart onder andere had gebaseerd op de joodse tijdrekening. Volgens die begint de nieuwe dag bij de zonsondergang. Dat zagen wij duidelijk zelf in Jeruzalem op vrijdagavond 26 december 2008. Orthodoxe joden gingen bij het invallen van de sabbat bidden en dansen bij de klaagmuur.

Tot zover het fragment uit “Bezorgde Vaders”. De brief aan de bisschoppen was als volgt:


Synaction Research
Noordwijk aan zee   19 januari 1966
tel. (01719) 4***

Aan het Nederlands Episcopaat
en zijn priester-medewerkers.

s.s.t.t

Mijne Heren,

Gewetensvol synaction research toont aan, dat God op U verbolgen moet zijn, omdat U niet gelooft in het werken van de Parakleet door middel van ’kleinen' en omdat U dit voorstelt als onbetrouwbaar en niet—meetellend. De beker van Gods toorn loopt daarom m.n. ook voor U over, zoals o.a. uit het volgende blijkt:

Op 17.3.'62 zond ik o.a. aan de Bisschop van Rotterdam een studie over de dood van Mgr. van Deursen als teken van de Vrouwe van alle Volkeren. Deze verzetsleider stond opgebaard in de kapel van Warmond in de nacht van 18 op 19.2.'62, in 1958 juist de nacht van het door hem roekeloos afgewezen taken van de Vrouwe.

Op 8.8.'65 zond ik o.a. aan de Prins der Nederlanden een rapport over een bij Don Bosco ontdekt schema, omvattend 8 datums in kerkelijk—politieke strijd, lopend van 30.4.1947 tot 30.8.'65. Deze laatste datum lag toen dus nog in de toekomst, doch de paleisbrand in Utrecht, Maliebaan 40, in de late avond van 30.8 bleek verrassend goed in het schema te passen.

Op 8.lO.l965 zond ik een rapport aan Minister Dr. Vondeling -waarvan nog één exemplaar voor U beschikbaar zou zijn-, waarin o.a. werd aangetoond, hoe zijn geboortedatum nog eens onderstreepte het verband, dat bestaat tussen deze paleisbrand en de verschijning in Onkerzele op lijkwade-vrijdag (in tweede vastenweek) 2.3.'34 aan Kempenaers. Daarna ging op 12.10.'65 de komeet als hat ware de Beker vullen met het giftig koppenbloed van Hydra om de Beker dan op 15.10 als het ware te laten overlopen.
Ziet s.v.p. het aan U toegezondene.

Nu gaan we rekenen: Eerste nacht 18-19.2.‘62: Mgr. van Deursen opgebaard in kapel.
1290e nacht: 30-31. 8.'65: brand Maliebaan 40 )
1355e nacht: 14—l5.10.'65: Beker loopt over
    )
                                                                              Daniel 12: 11-12
1332e nacht: 11-12.10’65: Beker gaat gevuld worden.
l332=2x666, getal BEEST, Ap.13:18

De Vrouwe heeft meer van zulke verrassingen voor U en voor H.Officie. Voor U dreigt nu iets als in het lijkwade-vrijdag-visioen 1934: Samen met zwarte priesters worden 4 van de 7 bisschoppen onder dreiging van besmeurd H. Aanschijn weggeleid naar modderpoel, doch 1 van de 4 bisschoppen krijgt nog net op tijd berouw. Zijn paleis brandt af en Jezus zegt na afloop aan Antonius: 40. Op lijkwade-vrijdag, 21.3.1862, heeft Don Bosco in droom iemand in lijkwade gezien, die een van de jongens zijn doodskist aanwees. Don Bosco vertelt dit, want anders zou God vragen: "Hond, waarom blaf je niet, wanneer het tijd is?" Doet in symboliek denken aan Amsterdam. Vandaar dit schrijven.

Misschien begint 10.3 a.s. een '68'-periode en daarom ook letten op Don Bosco's droom van 31.12.1867, waarin voor 1868 (68) 3 sterfgevallen werden aangekondigd plus rampen. Hiertegen helpen uitsluitend H. Eucharistie + verering van Maria. Zonder deze twee verkrijgt men niets, aldus Don Bosco. Zelfs een enkele doodzonde van één jongen zou in 68 Gods straffende hand op het oratorium doen neerkomen.

Desgewenst zal ik gaarne voor U een synaction research rapport samenstellen tot nadere toelichting. Laat men in Breda ook denken aan het BRUIDJE. Vermoedelijk verwerd zij door verkeerde leiding tot symbool van onreinheid in Kerk en spiegel voor ons.

Inmiddels verblijve met de meeste hoogachting,

Dr. L. van Delft

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: