Archive for October, 2014

The predicted death of three Dutch bishops in 1966-1967

October 29, 2014

My father made a long study of various remarkable phenomena, including apparitions of the Lady of All Nations in Amsterdam. He did this on the basis of observations and reasoning. Most often he put his reasonings explicitly on paper; these versions are still preserved in his archive. At irregular times, one or several times a year, he published a paper named “Ster van de Zee” (“Star of the Sea”), and sent this to a limited audience, including (part of) the Dutch bishops. From 1982 he also sent this upon request to the Catholic Documentation Centre in Nijmegen; here is an indirect link to that archive.
(more…)

De voorspelde dood van 3 Nederlandse bisschoppen in 1966-1967

October 6, 2014

Mijn vader maakte lange tijd een studie naar diverse opmerkelijke verschijnselen, waaronder de verschijningen van de Vrouwe van Alle Volkeren in Amsterdam. Hij deed dit op grond van observaties en redenatie. Hij schreef zijn redenaties steeds uit; deze versies zijn nog in zijn archief in Noordwijk bewaard. Hij gaf op onregelmatige tijden, één of enkele keren per jaar, een publicatie “Ster van de Zee” uit, en zond dit in beperkte kring rond, onder andere naar (een deel van) de Nederlandse bisschoppen. Vanaf 1982 zond hij dit op verzoek ook naar het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen; ik vind in dat archief een kleine verwijzing terug.

In de zomer van 1965 begon mijn vader te vermoeden dat een onheil dreigde voor de Nederlandse bisschoppen. Eind augustus 1965 kwam er een soort bevestiging: een brand in het bisschoppelijk paleis in Utrecht. Vervolgens was er een komeet Ikeya-Seki die uiteen viel bij de zon, nadat die had uitgebeeld dat het sterrenbeeld de Beker (Crater) werd gevuld. Dit komt overeen met de Openbaring van Johannes: 16:8, en sloot ook aan bij de verschijningen van Garabandal (hier meer daarover).

Begin 1966 stuurde mijn vader de Nederlandse bisschoppen een brief met een waarschuwing dat zij gevaar liepen. Hij wijdde een alinea aan bisschop Van Deursen, wiens dood in 1962 in verband stond met diens “roekeloze” afwijzing van de Vrouwe van Alle Volkeren. De bisschoppen antwoordden niet, maar de waarschuwing kwam jammerlijk uit.

(more…)